Privacyverklaring Vocal group BASTA!

Opgesteld op 24 september 2022

Vocal group BASTA!, gevestigd te Enkhuizen, hierna te noemen Basta!, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van: leden, oud-leden, concertbezoekers en websitebezoekers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen.

Welke gegevens verwerken we en waarom?

Gegevens over leden

Dit zijn vaste leden van Basta!
Welke gegevens? Voor- en achternaam, adresgegevens inclusief e-mailadres, gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het koor (zoals datum van inschrijving, aanwezigheid bij repetities, stemgroep).
Waarom? Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn we verplicht een ledenadministratie bij te houden. De meeste andere gegevens zijn nodig voor het functioneren van het koor. Als u lid wordt vragen we daarom om uw toestemming om deze gegevens te verwerken. Geeft u die niet, dan kan dat betekenen dat u geen lid kunt worden.
We bewaren deze gegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Groepsfoto’s archiveren we voor onbepaalde tijd; gelabelde portretfoto’s tot maximaal 1 jaar na beëindiging lidmaatschap.

Gegevens over oud-leden

Dit zijn voormalige leden van het koor. Van deze oud-leden bewaren we alleen de naam, contactgegevens en periode van lidmaatschap.
Waarom? We bewaren die contactgegevens graag, zodat we u kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld lustrums of concerten met oud-leden. We vragen u toestemming om deze gegevens te verwerken. Deze gegevens bewaren we tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de inschrijving.

Gegevens van concertbezoekers

Van concertbezoekers verwerken we alleen persoonsgegevens als ze kaarten reserveren.
Van concertbezoekers bewaren we naam en e-mailadres tot maximaal 1 jaar na het concert.

Gegevens over website bezoekers

Website bezoekers zijn personen die onze website www.vocalgroupbasta.nl bezoeken.
Basta! gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, dat wil zeggen voor een correcte technische werking en voor uw gebruiksgemak. Analytische en tracking-cookies worden niet gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Van pogingen om in te loggen wordt de gebruikte loginnaam tijdelijk opgeslagen, om potentieel misbruik te kunnen traceren.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Delen met derden

Basta! verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Basta! Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt dit verzoek sturen naar info@vocalgroupbasta.nl. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

Klacht

Wij helpen u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Basta! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@vocalgroupbasta.nl.

Vocal group BASTA! - 24 september 2022